ارسال نظر

 • ترفندهای دین و مذهب فروشان در تاویل وارونه ی حدیث شریف ثقلین
  ---
  افسوس که اکثریت نا آگاه پیروان صدوق مذهب تشیع نمی دانند که حدیث شریف ثقلین را دین و مذهب فروشان از خدا بی خبر دنیا پرست عوام فریبانه برای ترویج کاسبی حرام خود و در تضاد و تعارض با آیات محکم و مفصل موضوعی قرآن کریم در زمینه های خدا شناسی و پیامبر شناسی و قرآن شناسی و دین شناسی و انسان شناسی وارونه تفسیر وتاویل می کنند و این تفسیر و تاویل باطنی با هیچ دلیل از آیات موضوعی محکم و مفصل قرآن و اصول متین استدلال عقلی همسنخی و هماهنگی و انسجام ندارد.
  اهل بیت مطهر پیامبر اکرم خود و جد بزرگوار خویش خادمان وفا دار و جان نثار دفاع از احکام و اعتقادات قرآن بودند وجان و عزیز ترینهای خود را در راه خدا برای مصون نگه داشتن این احکام و اعتقادات ایثار و فدا نمودند.
  دین فروشان از خدا بی خبر این بندگان مقرب را که به رحمت الهی پیوسته اند و هیچ دست رسی وجودی با آنان امکان پذیر نیست برای ترویج خرافات و من در آوردیهای تخیلات ذهن معیوب خود بنام این بندگان با وارونه و باطنی تاویل و تفسیر کردن حدیث شریف ثقلین این مقربان درگاه الهی را با قرآن حی و حاضر که در دست رس همگان است عدل و برابر معرفی می کنند.
  این از خدا بی خبران با بد ترین بهره جویی از حدیث شریف ثقلین با ترفندهای شیطانی خود ترهات و خرافات ضد قرآنی ساخته و پرداخته ی تخیلات ذهن منحرف خویش را برای تامین و تضمین و تثبیت منافع کاسبی حرام دین فروشی و مذهب فروشی با نهایت گستاخی و جرئت و جسارت و بی هراس از خشم خانمان بر افکن خداوند با سوء استفاده از واعظان و خطبا و مداحان و شاعران و سخن وران و هنر مندان دیگر که به شناختهای روش اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی و عقلی نا آگاه اند به اذهان پیروان نا آگاه صدوق و پاک دل مذهب تزریق می کنند و بحکم خداوند در قرآن دین داری و مذهب داری یک عمر مردم نا آگاه را با من در آوردیها و خرافات دین زدا تباه و نابود می کنند .