ارسال نظر

  • ظاهرا اگر مردان متاهل یواشکی دوست دختر بگیرند بهتر است تا اینکه ازدواج رسمی بکنند!