ارسال نظر

  • چون اساسا ناچار کردن یک یا چند نسل به انتخاب بین بد و بدتر ظلم است و در این شرایط عده ای به بد و عده ای هم به بدتر تن میدهند...

    باعث تاسف... که هر کس به دنبال مطامع نفسانی خویش است ...

    یکی زیر نقاب دین پنهان میکند و دیگری علنا سیاق شیطان را پیش میگیرد!