ارسال نظر


 • اما اصولگرایان:
  وقتی می‌گوییم کسی به اصولی پایبند است ،باید مشخص باشد که چه اصولی؟
  بالاترین حد این موضوع این است که ما بر اصول توحید پایبند هستیم؛
  وقتی به این اصول و معارف نگاه می‌کنید، می‌بینید این مسائل صفر و یکی است؛
  حق و باطل، نور و ظلمت و امثال این؛
  حد وسطی ندارد؛
  صفر را باید بزنی، یک را اقامه کنی؛
  کسی که اصولگرا است باید به این صفر و یک‌ها پایبند باشد؛