ارسال نظر

  • ای بندگان خدا حدود الهی را نگه دارید محرم و نا محرم حدود الهی است هر کس حدود الهی را رعایت نکند او ظا لم است خانم قریشی دین فروشی بس است بی حیایی بس است بی عفتی بس است از بین بردن شرف ایرانی بس است خجالت بکش ای خبیث و ای نا باک و ای دشمن ایران و ایرانی ...... برای لذت چند ثانیه ای چه غلط ها که می کنی مطمئن باش گرفتار غضب الهی خواهی شد و از چنگ عدالت او نمی توانی فرار کنی خون باک شهیدان گریبان ترا می گیرد