ارسال نظر

  • الحمد لله که فهمیدیم فقط یک نفر عامل فساد بود! و بقیه دستگاه قضایی از آب کوثر و زمزم سالمتر و پاکتر است!