ارسال نظر

  • اقا اینکه میگن ازدواج کن همهدچی درست میشه و مسائل مالی حل میشه و ...درست نیست منوچدتا نمونه اش رو دیدم به عینه