ارسال نظر

  • سبک زندگی سالم؛ سبک زندگی اسلامی ایرانی است که ازدواج آسان و در اوایل جوانی را در نظر دارد...
    هم تقصیر از بعضی مسئولان است که فکر و اقدامی برای رفع گرانی و ازدواج زود هنگام و کار و مسکن جوانان نمیکنند و هم تقصیر از بیشتر خانواده هاست که سخت میگیرند و با رسوم دست و پاگیر من در آوردی شان خرج تراشی های سنگین برای دختر و پسر و خانواده هایشان ایجاد کردند
    و دخترانی که گمان دارند داماد باید در همان اوّل زندگی خانه و ماشین و کار پُر درآمدی داشته باشند و پسرانی که بخاطر سختیهای ازدواج در جامعه کنونی ایران تن به آن نمی دهند و میسوزند و می سازند یا خدای ناکرده با دیدن فیلمهای سکسی و خود ارضایی و دوست دختر و فاحشه خیابانی یا بدتر از آن بچه بازی و همجنسبازی نیاز جنسی و آتش شهوتشان را خاموش کرده و خودشان را ارضاء میکنند