ارسال نظر

  • جوانان امروز از چشم مسئولین، حوزه علمیه قم!، و والدین عقیم هستن