ارسال نظر

  • حرامزاده تویی کسی اگه به تو بگه خواهر و مادرت وزن و دخترت را دیدن که درس جنده گری می آموزند حرامزاده است کیر تو غیرتت