ارسال نظر

  • هاتف 97/12/1 ساعت 18:30

    چرا اینا می خوان نظام و ازوطن جدا کنند؟