ارسال نظر

 • لیبرالیسم که باشد ،شریعت و حرام ،مکروه - واجب و مستحب ،جائی ندارد؛
  لیبرالیسم را به غلط حساب شده ،آزادی خواهی معنی کرده اند؛
  لیبرالیسم یعنی لوسیفریسم ،یعنی اباحه گری ،یعنی آزاد از قید الله
  چرا جناح لیبرال سلبریتی ها را به‌عنوان الگو معرفی می‌کنند؟
  چرا جناح لیبرال، دلیل عدم پذیرش برخی مسائل را، پذیرش مسائل دیگر می‌دانند؟
  چرا جناح لیبرال از مفسدین اقتصادی دفاع می‌کند؟