ارسال نظر

  • سالهاست مردم بین بد و بدتر انتخاب می کنند
    انتخاب اصلح مفهومی رویایی شده...