ارسال نظر

 • این مقاله را بدنیست بخوانی
  از Robert J. Burrowes
  در مجله SCOOP

  yon.ir/Z0D60

  همین برای فهمیدن اینکه الان بشر به چه نقطه ای رسیده است کافیست
  فارس نیوز هم آن را ترجمه کرده است.
  http://fna.ir/boc93p