ارسال نظر

  • یکم در مورد گیتس اطلاعاتتو بالا ببر ببین داره تو افریقا چه چیز هایی رو رو شون ازمایش میکنه گول ظاهر سازی های رسانه های الکی خوش رو نخور
    مشغول کردن زنان به ورزش تو اینها رو پیشرفت میدونی پس هنوز نمی دونی وظیفه زنان تو یک جامه و تربیت انسان یعنی چی