ارسال نظر

  • آقای روحانی و دار و دسته نیویورکی اش که عاشق دلباخته کدخدا هستند و به هیچ نحوی بدی و زشتیهای معشوقه خود را نمی بینند.
    خدا عاقبتشان را به خیر کند.