ارسال نظر

  • این ها یک مشت عرب حرومزاده هستن ک اومدن تاریخ قبل از اسلام ما رو کمرنگ کنن و ما رو عرب پرست کنن همیشه ب تاریختون و نژاد تون افتخار کنن ن یک مشت عرب جاهل ک دارن خون مارو میمکن