ارسال نظر

  • هموطن بدبخت ، هر که خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداست ، بی لیاقتی خودت رو به حساب نظام نزار ، قبول دارم مشکلات هست اما بی لیاقتی تاثیرش بیشتره ، شرکتهای خصوصی اگر کسی پیدا شه که اهل کار باشه هم کار هست و هم حقوق خوب