ارسال نظر

  • اینکه هنوز همان باشید که خیلی بد است. باید در جا نزده باشید حالا انقلابی تر و بهتر شده باشید.