ارسال نظر

  • خدا حفظ كنه آقاي عباسي رو ؛ آدم ياد شهيد باقري و شهيد همت مي افته چون حرف هاش دلنشين و همه فهم است و نفهميديم 45 دقيقه كي تموم شد .